Հանդիպում թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ

Շիրակի մարզային գրադարանում հանդիպում է թուրքագետ, բանաս.դիտ.թեկնածու,դոցենտ, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Ռուբեն Մելքոնյանի, համալսարանի ասպիրանտ Մհեր Աբրահամյանի հետ:Հանդիպմանը մասնակցում են նաև ԳՊՄԻ պատմության ամբիոնի դեկանի պաշտոնակատար Հ.Խորիկյանը, դասախոս Գ.Համբարյանը, Հուշարձանների պահպանության Շիրակի տարածաշրջանային գործակալության պետ` Ավ. Մելիք-Սարգսյանը:Ռ.Մելքոնյանը Շիրակի մարզային գրադարանին նվիրեց 10 անուն արժեքավոր հրատարակություններ,որոնց ցանկը ներկայացնում ենք ստորև.

1. Արևելագիտության հարցեր:Գիտական հոդվածների ժողովածու Հ.YII / ԵՊՀ,Արևելագիտության ֆակուլտետ:Խմբ.Խորհուրդ.-Եր.:ԵՊՀ հրատ.,2012.-528էջ:2. Արևելագիտության հարցեր:Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու Հ.IX Նվիրվում է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին.-Եր.:ԵՊՀ հրատ.,2015.-557էջ:

3. Թուրքիայի հանրապետության պատմություն: Բուհական դասագիրք /Ռ.Սաֆրաստյան և ուրիշ..Եր.:ԵՊՀ,2014.-396էջ:
4. Ալեքսանդր Սաֆարյան և ուրիշ. Թուրքերենի դասագիրք Գիրք Ա / Ա.Սաֆարյան,Ա.Սողոմոնյան,Տ.Լոքմաջյան; Խմբ.`Գ.Ասատրյան, Ա.Սարգսյան.-6-րդ, լրամշ.հրատ.-Եր.:Տիգրան Մեծ,2015.-320էջ:
5. Աքչամ Թաներ Երիտթուրքերի գործած ոճիրը մարդկության դեմ:Հայոց ցեղասպանությունը և էթնիկ զտումները Օսմանյան կայսրությունում.-Եր.:Տիգրան Մեծ,2014.-632էջ:
6. Մելքոնյան Ռուբեն Հայոց ցեղասպանության թեման արդի գրականության մեջ /Ռուբեն Մելքոնյան;Խմբ.`Ս.Մուրադյան,Ա.Սաֆարյան.-Եր.:ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ,2010.-128էջ:
7. Մելքոնյան Ռուբեն,Աբրահամյան Մհեր Օսմանյան Կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ որպես ցեղասպանական արարք/ Ռ.Մելքոնյան,Մ.Աբրահամյան.-Եր.:ՎՄՎ-Պրինտ,2015.-240էջ:
8. Մելքոնյան Ռուբեն Ակնարկ Ստամբուլի հայ համայնքի պատմության (1920-ականներից մինչև մեր օրերը)/ Ռ.Մելքոնյան;Պատ.խմբ.Ռ.Սաֆրաստյան;ՀՀ Արևելագիտության ինստ.,ՀՀ Սփյուռքի նախարար..Եր.:ՎՄՎ-Պրինտ,2010.-104էջ:
9. Բառակերտ հուշարձան Հովհաննես Մելքոնյանին.Յոթանասուն հուշ Հովհաննես Մելքոնյանի մասին /Կազմ. և խմբ.`Ռուբեն Հովհաննեսի Մելքոնյան.-Եր.:ՎՄՎ-Պրինտ,2012.-240էջ:
10. Ջեմալ Հասան 1915. Հայոց ցեղասպանությունը/ Թուրք